MEDOSEBNI ODNOSI KOT ZRCALO RAZVITOSTI ČLOVEKA 

Ste morda kdaj brskali po knjigi o anatomiji človeka? Če ste, ste morda opazili tudi sliko človeškega telesa, kjer je prikazana zgradba krvožilnega sistema. Razvejanega mrežja lasno tankih in debelejših krvnih žilic, ki se dotikajo vsakega delčka telesa, vsake celice, vsakega organa. S svojo življensko tekočino in njenim nenehnim kroženjem povezujejo in hranijo telo, ter mu tako omogočajo stalno obnovo in rast. 

Naši medsebojni odnosi prav tako predstavljajo podoben mrežni sistem, le da gre tokrat za pretok naše energije do ljudi, ostalih bitij narave in do okolja v katerem bivamo. Ta energija je večplastna. Zajema energijo naših misli, čustev in želja, ter našo dejavno ali fizično energijo. Kadar so naši odnosi izpolnjujoči, tedaj je ta energijski pretok hranilno povezovalen in omogoča polno rast vseh udeleženih v procesu medsebojnih odnosov. V teh odnosih lahko nemoteno tako zadovoljimo svoje osnovne potrebe kot prepoznavamo vsebino svojih misli in želja. Različni konflikti so lahko dobra priložnost za naše učenje. Saj samo v »zrcalu« drugega bitja lahko uzremo sebe, svoj notranji obraz, tak kot v resnici je. Brez olepšav, nepopačen. Prav to zrcalo nam ponuja možnost za učenje in rast. Seveda, če zmoremo dovolj poguma, da se z odprtimi očmi zazremo v to podobo. Zagotovo lahko fizično preživimo tudi brez dobrega odnosa, zrcala. A za kakšno ceno? Ceno notranjih frustracij, strahov, depresij, globoke osamljenosti in izgube smisla.  

SEMENA ZASVOJENOSTI

Znana trditev, vzeta iz psiholoških logov je, da vsako živo bitje potrebuje vsaj en zadovoljujoč  odnos, da se lahko nemoteno razvija. Potrebuje vsaj eno bitje, ki mu nekaj pomeni, se ga lahko dotakne, se mu zaupa, potoži ali preprosto skupaj poigra in poveseli. Občutek zadovoljstva, ki je naravna posledica dobrega odnosa, vzpodbuja voljo do ustvarjanja in do življenja. Prav ta občutek zadovoljstva in iz njega porajajoča želja po njegovi ponovitvi je tisto gonilo, ki nas poganja . Nekateri osamljeni ali na kakršenkoli način v preteklosti prizadeti  ljudje, so se odpovedali dobremu stiku – odnosu s sočlovekom, vendar pa se niso odpovedali samemu občutku zadovoljstva. Tako so poiskali nadomestke s katerimi uspešno, vsaj za kratek čas, vzpostavijo stanje zadovoljstva. Dobijo ga s hrano, pijačo, mamili, nenehnim delom, najdejo ga v potrošništvu, spolnosti brez ljubezni… Na ta način je posejano seme različnih oblik zasvojenosti. Zasvojenosti, ki so danes množičen pojav naše družbe. Ta družba je sicer dosegla zavidljivo raven tehnološkega napredka, na področju medosebnih odnosov pa se komaj prebuja.

Znan je primer romunskih otrok v eni izmed bolnišnic, ki so sicer imeli na razpolago posteljo in dovolj hrane, bili so pa prikrajšani za dotik in ljubeč človeški odnos. Posledica tega stanja je bila izredno visoka stopnja umrljivosti teh otrok.

WILLIAM GLASSER

Nenehno porajajoče težave v medosebnih odnosih so postale seme raziskovanja ameriškega psihiatra dr. W. Glasserja. Med drugim je tudi avtor izredno uspešne knjige TEORIJA IZBIRE. V svoji 40 letni delovni praksi z ljudmi mu je uspelo izjedriti določene zakonitosti in izdelati metodo s katero uspešno celi porušene odnose. V svojem delu se osredotoča na štiri zvrsti odnosov:  odnos mož – žena, odnos starš – otrok, odnos učitelj – učenec, odnos vodja – zaposleni. Njegovo delo ga je pripeljalo do naslednjega razmišljanja: »Tudi če ne trpimo zaradi kakšne bolezni, revščine ali posledic starosti, je večina težav, s katerimi se ubadamo – nasilje (tako fizično kot psihično), zlorabe otrok in zakonskih partnerjev, kriminal, različne oblike odvisnosti, mladoletne zanositve, spolnost brez ljubezni in duševne stiske – posledica nezadovoljujočih medsebojnih odnosov«.

Kako lahko najdemo pot do življenja, kakršnega si mi želimo in se hkrati dobro razumemo z ljudmi, ki jih potrebujemo, ne da bi pri tem ogrozili njihove potrebe? To je osnovno vprašanje na katerega poskuša Glasser odgovoriti.

NEKAJ OSNOVNIH GLASSERJEVIH POSTAVK

Za uspešno reševanje problemov medosebnih odnosov usmerja našo pozornost na določena področja s katerimi se je potrebno soočiti.

1. IZBIRA – ODLOČITEV

Glasser je prepričan, da ljudje sami izbiramo – odločamo kaj bomo naredili s svojim življenjem, in da smo za te odločitve tudi odgovorni. Zavrača splošno pojmovanje, da so duševne težave zgolj reakcija na neugodne okoliščine v preteklosti ali v dinamiki naše osebnosti, niti da so reakcija na vedenje soljudi s katerimi živimo. Meni, da je nenavadno vedenje, s katerim posameznik nam in sebi posreduje svoje težave, tako kot vsako drugo vedenje, najboljše kar je v tistem trenutku sposoben narediti, da bi potešil svoje osnovne potrebe. Vse naše vedenje je notranje motivirano, namensko in izredno prožno. Človek je notranje svobodno in povsem odgovorno bitje.

2. MANIPULACIJE – 7 GREHOV ČLOVEKA

Velik problem za dober odnos predstavljajo manipulacijski prijemi, ki nam pomagajo, da drugega prisilimo v tak način obnašanja, kot si ga mi želimo. Najpogostejše manipulativne oblike so (Glasser jih imenuje 7 naših največjih grehov):

KRITIZIRANJE, (lahko je tudi konstruktivno, če želimo drugemu resnično pomagati; najvažnejši je namen, ki je skrit v ozadju)

OBDOLŽEVANJE

PRITOŽEVANJE

NERGANJE

GROZENJE

KAZNOVANJE

PODKUPOVANJE

Prav nobena od teh manipulacij ne bo prispevala k izboljšanju naših odnosov, ker v ozadju skriva težnjo po nadvladi drugega in ne po sodelovanju med ljudmi.

3. POTREBE

Človek vse življenje poskuša potešiti svoje potrebe. Glasser je poimenoval 5 naših osnovnih potreb, ki jih bolj ali manj uspešno zadovoljujemo v medosebnih odnosih. Smiselno jih je pogledati iz zornega kota evolucije človeka.

potreba po PREŽIVETJU – povezana je z našim fizičnim telesom

potreba po LJUBEZNI  in SPREJETOSTI – povezana je z našim astralnim telesom

potreba po ZABAVI – je kama-manasičnega izvora in je povezana z razvedrilom in ustvarjalnostjo skozi igro in tudi kot nagrada za opravljeno delo

potreba po SVOBODI – povezana je z mentalnim telesom in vzpodbuja v nas iskanje znanja in neodvisnost

potreba po MOČI – je povezana z našo osebnostjo (samospoštovanje, vodenje, uveljavljanje)

Odnosi so slabi, če ljudje v njih ne zadovoljujejo vsaj nekaterih osnovnih potreb ali pa v želji po zadovoljitvi svojih potreb, resneje ovirajo soljudi pri zadovoljevanju njihovih potreb.

Temu seznamu lahko dodamo še potrebo našega notranjega jaza ali duše – potrebo po LJUBEČEM SODELOVANJU in RAZUMEVANJU.

4. SVET KAKOVOSTI

Na eni strani imamo zunanji, realni svet, ki je tak kakršen je. Na drugi strani pa ima vsak izmed nas svoj mali, simulirani svet – svet kakovosti, ki si ga človek izgradi na osnovi izkušenj vsega, kar je zanj prijetno in dobro. Ta svet stalno primerja z zunanjim, stvarnim svetom. Svet kakovosti je srčika človekovega življenja. Dobro in prijetno je za nas vse kar zadovoljuje ali se zdi, da zadovoljuje (kot npr. pri zasvojenostih), osnovne človeške potrebe.

Človek vse življenje skuša potešiti svoje potrebe. Z razvojem odkriva in izbira bolj ali manj učinkovite oblike vedenja, vendar bo vedno izbral tisto, ki se mu, kakršen je, zdi najboljša. Le če izbere vedenje, ki učinkovito teši njegove potrebe, lahko raste kot osebnost in razvija pozitivno identiteto, v nasprotnem primeru pa se sooča s težavami v odnosih.

5. CELOSTNO VEDENJE

Glasser gleda na človekovo dejavnost, mišljenje, čustva in fiziološke pojave kot na štiri oblike celostnega vedenja in s tem presega dualizem telesno – duševno. Priporoča, da namesto čustvene in telesne komponente v
edenja, ki nam jo svetovalci običajno ponudijo v »popravilo«, pozornost usmerimo na komponenti mišljenja in dejavnosti, na kateri imamo neposreden vpliv. Preko njiju pa posredno vplivamo tudi na čustveno in fiziološko obliko vedenja. Torej smo tudi za ti dve odgovorni sami.

Izhaja iz prepričanja, da je človeška narava obdarjena tudi z dobroto, oziroma željo po sodelovanju. Da je človek odgovorno bitje in da je njegovo vedenje smotrno.

Pri svetovanju je za prvi stik s človekom  izjemno pomembno ustvariti vzdušje zaupanja in odprtosti. Zgradimo ga s svojo iskreno pripravljenostjo poslušati in tudi slišati kaj nam drugo bitje sporoča. V pogovoru korak za korakom spoznavamo vsebino sveta kakovosti drugega. Raziskujemo kakšne so njegove potrebe in želje, ter mu pomagamo narediti načrt za prve korake, ki ga bodo pripeljali do boljših odnosov. Ta načrt je smiseln le tedaj, če je preprost in kratek. Vsak posameznik ima enkratno kombinacijo slik v svojem notranjem svetu in prav zato je to delo vedno znova izziv in priložnost za učenje.

Vsekakor je na poti učenja in razvoja prvi korak ta, da prevzamemo svoj delež odgovornosti v medsebojnih odnosih. Vsak trenutek vedno znova sami izbiramo in odločamo o tem kakšne misli bomo gojili, kakšne besede uporabljali, na kakšen način izražali svoja čustva in katera dejanja bodo osmišljala naše življenje.

William Glasser in njegova teorija izbire

Članki |